2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ

Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σχετική Απόφαση